Wie, wat, waarom ?


Wie zijn wij ?

Wij zijn een syndicaat, een groep ambtenaren, collega’s die zich verenigen om vanuit een ideaal solidair de beroepsbelangen te behartigen.


Wat willen wij bereiken ?

Wij willen dat onze leden, en bijgevolg het geheel van het personeel, kunnen genieten van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in een omgeving gunstig voor het goed functioneren van de administratie.


Waarom ?

De rechten van het personeel vrijwaren en zoveel mogelijk verbeteren : iedereen helpen zijn rechten te vrijwaren met inachtneming van de wettelijke vormelijkheden en termijnen.


Met welke middelen werken wij?

Het is slechts dank zij de lidmaatschapsbijdragen van onze leden dat wij kunnen functioneren.
De bijdragen zorgen ervoor dat al de secretariaatskosten worden gedragen nodig voor het democratisch functioneren van onze organen (vergaderingen, informatieverwerking, documentatie,…) alsmede de kosten met betrekking tot de vorming van de afgevaardigden en de kosten gemaakt ter verdediging van onze leden. 


Voor wie werken we ?

Wij behartigen de belangen van onze leden. De afgevaardigden proberen tegemoet te komen aan de verwachtingen van al onze leden.


Hoe werken we ?

Met de hulp van onze leden en hun getuigenissen kunnen wij doelgericht tussenkomen en de arbeidsvoorwaarden verbeteren. In diezelfde geest van samenwerking beleggen wij onze vergaderingen en verwoorden wij uw gerechtvaardigde eisen bij de Overheid.
Onze vele interne vergaderingen maken het ons mogelijk beter tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de leden. Het zijn trouwens deze leden die de houding bepalen die afgevaardigden aannemen ten aanzien van de Overheid.
Onze democratische structuur maakt het ons mogelijk eerst door dialoog te zoeken naar een doeltreffende oplossing. Nochtans aarzelen wij niet om, indien dit nodig blijkt, over te gaan tot hardere acties.
De afgevaardigde onderhandelaars zijn beschermd door het syndicaal statuut. Bijgevolg zijn zij tijdens de uitoefening van hun syndicale opdracht en taak totaal onafhankelijk van de administratieve hiërarchie. Wij weren elke vorm van demagogie en weigeren gemakzuchtige oplossingen. Indien een probleem ingewikkeld is dan wordt het bestudeerd, gaan wij indien nodig elders ten rade en leggen wij de oplossing voor aan onze afgevaardigden of aan het lid zelf indien het een individueel geval betreft.
Onze bezorgdheid gaat uit naar het goed informeren van onze leden, het iedereen goed doen begrijpen. Willen wij ons vertrouwen en geloofwaardigheid behouden, dan moeten wij eerlijk handelen. Daarom weigeren wij te venten met simpele en demagogische slogans.