31/10/2022 - Resultaat van het begrotingsconclaaf voor het federaal openbaar ambt

Niets! Rien! Nada!
 
Op 30 juni 2022 ondertekenden de drie representatieve syndicale organisaties een voorakkoord voor het federaal administratief openbaar ambt met de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.
 
Eerder gaf de regering mandaat aan de minister bevoegd voor het Federaal Openbaar Ambt om voor 2023 te onderhandelen over een sectoraal akkoord. Over de toekenning van het benodigde budget om dit voorakkoord uit te voeren zou de regering beslissen bij de opmaak van de begroting voor de jaren 2023-2024.
 
Een belangrijke doelstelling van dit sectoraal akkoord is het federaal openbaar ambt opnieuw aantrekkelijker te maken door een meer marktconforme verloning toe te kennen. De federale overheid kampt immers voor veel functies met een probleem om de vacante betrekkingen in te vullen. In vergelijking met de private sector hebben de federale ambtenaren bijvoorbeeld geen volwaardige 13de maand en geen maaltijdcheques.
 
Wat was er voorzien?
 
Dit voorakkoord omvat volgende financiële aspecten ter verhoging van de koopkracht:
 
- een bescheiden herziening van de weddeschalen met 2 % gespreid over de komende 3 jaar;
- de toekenning vanaf november 2022 van maaltijdcheques met een waarde van 6 euro, waarvan 1,09 euro wordt bijgedragen door het personeelslid;
- een verhoging van de eindejaarstoelage voor de niveaus A en B en  100 % eindejaarstoelage voor de niveaus C en D;
- een koppeling aan de evolutie van de spilindex van de forfaitaire maandelijkse kantoorvergoeding van 30,00 euro, voor de telewerker die minstens 4 dagen op de maand telewerkt.
 
Daarnaast omvat dit voorakkoord ook heel wat elementen rond aanwervingspolitiek, werkorganisatie, opleiding welzijn en tuchtregeling. Het geheel zou moeten leiden tot een daadwerkelijke herwaardering van de federale openbare sector.
 
Het tot stand komen van dit voorakkoord was een moeilijk en lang traject en ging gepaard met meerdere syndicale acties die de onderhandelingen moesten ondersteunen.
Het was dus hoopvol uitkijken naar het resultaat van het begrotingsconclaaf van oktober.
 
Wat krijgen wij?
 
Er worden maaltijdcheques met een waarde van 6 euro per effectief gepresteerde dag toegekend vanaf 1 april 2024 en niet vanaf november 2022, zoals was voorzien in het sectorale voorakkoord.
 
Voor de rest: Niets! Rien! Nada!
 
De principiële beslissing om aan het federaal openbaar ambt maaltijdcheques toe te kennen, werd eigenlijk reeds op 1 april 2022 door de Ministerraad genomen omdat eerder ook werd beslist om aan de politie en de militairen maaltijdcheques toe te kennen.
 
Het benodigde budget voor de invoering van maaltijdcheques wordt bovendien slechts gedeeltelijk toegekend. 25 % van de kosten moet intern worden gezocht door het niet uitbetalen van verblijfskosten – welke niet kunnen gecumuleerd worden met de maaltijdcheque – en door een hervorming van de bedrijfsrestaurants via optimalisering en uniformering van de cateringactiviteiten.
 
Daarenboven kiest de regering ervoor om te besparen door een aanval te doen op het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking.
 
 
Wat zijn onderhandelingen nog waard?
 
De afspraken met de minister van Ambtenarenzaken die via het sociaal overleg tot stand kwamen en in het sectoraal voorakkoord van juni 2022 werden vastgelegd, veegt de regering in één pennentrek van tafel.
 
De regering heeft dus besloten dat het marktconform maken van de verloning van de federale personeelsleden niet aan de orde is.
De vergelijkende studie over de verloning en de positionering van de federale personeelsleden ten opzichte van de markt, heeft ineens geen waarde meer.
Dat de aanwervingen bij de federale overheden moeizaam verlopen en dat veel kandidaten afhaken als ze de vergelijking maken met andere (private) sectoren, blijkt voor de regering geen issue.
 
Waarvoor dienen onderhandelingen en protocollen dan nog? De minister engageerde zich en ook als vakbond hebben wij ons met dit voorakkoord geëngageerd, eveneens naar onze achterban toe.
De onderhandelingen over het sectoraal voorakkoord waren intensief, verliepen bij momenten heel gespannen en vroegen veel werk. Dat de regering dit werk nu negeert, getuigt van een gebrek aan respect tegenover de minister en tegenover de sociale partners.
De regering hypothekeert hierdoor alle komende onderhandelingen.
 
Wat nu?
 
In gemeenschappelijk vakbondsfront hebben wij voor het volledig federaal openbaar ambt vanaf 9 november 2022 een stakingsaanzegging ingediend en dit voor onbepaalde tijd.
 
Wij hebben de minister van Ambtenarenzaken, mevrouw Petra De Sutter, verzocht formeel te overleggen ten einde een oplossing te vinden voor volgende punten:
 
• de éénzijdige herziening van de afspraken die gemaakt werden via het sociaal overleg en vastgelegd werden in het sectoraal voorakkoord van 30 juni 2022;
• het uitblijven van de maaltijdcheques vanaf november 2022, zoals beloofd!;
• het uitblijven van een volwaardige 13de maand die reeds meer dan 10 jaar geleden werd beloofd;
• het uitblijven van een herwaardering van de weddeschalen nu deze na 20 jaar niet meer marktconform zijn;
• de afbouw van de statutaire tewerkstelling via vergaande contractualisering en uitzendarbeid;
• de vermindering van het tijdskrediet.
 
Om onze eisen kracht bij te zetten voorzien wij vanaf 9 november 2022 iedere woensdag acties in gemeenschappelijk vakbondsfront. We voorzien de acties op te bouwen indien de regering geen gevolg geeft aan onze vragen en wanneer de regering ons blijft negeren zullen er ook hardere acties volgen.