01/08/2022 - Een sectoraal voorakkoord voor het federaal openbaar ambt

Meer dan een jaar nadat de drie representatieve syndicale organisaties hun eisenbundel hebben ingediend, werd er eind juni 2022 eindelijk een voorakkoord ondertekend met de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.
 
De regering gaf in maart 2022 mandaat aan de minister bevoegd voor het Federaal Openbaar Ambt om voor 2023 te onderhandelen over een sectoraal akkoord. Het benodigde budget werd echter niet nog toegekend. De Minister engageerde zich om de nodige inspanningen leveren om de middelen te verkrijgen om dit voorakkoord uit te voeren vanaf de begrotingsopmaak 2023.
 
Dit voorakkoord omvat onder andere volgende structurele maatregelen ter verhoging van de koopkracht, verspreid over de komende 3 jaar:
 
 
Een bescheiden herziening van de weddeschalen
 
20 jaar na de Copernicushervorming zullen de weddeschalen voor alle niveaus gefaseerd met 2% verhogen.
 
2023: +2% voor personeelsleden van niveau C & D.
2024: + 2% voor personeelsleden van niveau B en + 1% voor personeelsleden van niveau A.
2025: +1% voor personeelsleden van niveau A.
 
 
Maaltijdcheques
 
Vanaf november 2022 zullen maaltijdcheques met een waarde van 6 euro worden ingevoerd in alle federale departementen. De bijdrage van de werkgever bedraagt 4,91 euro en deze van de werknemer 1,09 euro.
 
Personeelsleden die omwille van hun functie van een hogere verblijfskostenvergoeding krijgen, kunnen daar van blijven genieten, maar ontvangen dan geen maaltijdcheques.
 
 
Een volgende stap naar een volwaardige 13e maand
 
Reeds meer dan 10 jaar terug werden politieke beloftes gedaan over een volwaardige 13de maand, die echter nooit werden gerealiseerd. Vanaf 2023 komt er eindelijk een volgende stap en zullen de niveaus C en D een volwaardige 13de maand krijgen.
 
2023 : invoering 500 euro extra vast gedeelte eindejaarstoelage voor alle niveaus.
2025: 100% eindejaarstoelage voor de niveaus C en D.
 
 
Indexering telewerkvergoeding
 
De forfaitaire maandelijkse kantoorvergoeding van 30,00 euro, voor de telewerker die minstens 4 dagen op de maand telewerkt, wordt vanaf 2023 gekoppeld aan de evolutie van de spilindex.
 
 
Ook de verlofregeling zal worden bijgestuurd.
 
Brugdagen
 
Vanaf 2023 zal automatisch een brugdag worden toegekend voor elke maandag voorafgaand aan een wettelijke feestdag en elke vrijdag volgend op een wettelijke feestdag. Voor de reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december) wordt er geen automatisme ingevoerd, maar zal de minister nog steeds de mogelijkheid hebben om toch dit initiatief te nemen.
 
 
Verlofdagen
 
Het jaarlijks vakantieverlof zal worden aangevuld met een één extra dag per jaar vanaf de leeftijd 65 jaar en nog één extra dag vanaf 66 jaar.
 
 
Daarnaast omvat dit voorakkoord ook heel wat elementen rond aanwervingspolitiek, werkorganisatie, opleiding welzijn en tuchtregeling.
 
Het geheel zou moeten leiden tot een daadwerkelijke herwaardering van de federale openbare sector.