10/02/2022 - Ook federaal overheidspersoneel verdient koopkracht en erkenning

De besprekingen over het sectoraal akkoord zijn eindelijk hervat. De laatste baremaherziening dateert van 20 jaar geleden. Nog steeds ontbreekt een volwaardige 13e maand en zijn er geen maaltijdcheques. Het federaal overheidspersoneel verdient beter. VSOA zet de strijd verder voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor het federaal overheidspersoneel.
 
We zetten de belangrijkste punten nog eens op een rijtje.
 
Sectoraal akkoord
Een jaar geleden bezorgden we minister voor het Openbaar Ambt Petra De Sutter (Groen!) onze eisenbundel. Ze kondigde toen aan tegen midden 2021 een nieuw sectoraal akkoord te willen sluiten. Het VSOA had intensieve gesprekken over een aantal aspecten van het akkoord en formuleerde heel concrete voorstellen, onder andere over de eindejaarspremie en de maaltijdcheques. Intussen is er nog steeds geen sectoraal akkoord voor het federaal overheidspersoneel, maar de besprekingen zijn eindelijk heropgestart.
 
Herziening barema’s
In 2002 werden de barema’s van het federaal overheidspersoneel voor de laatste keer verhoogd. Dit is ondertussen 20 jaar geleden. De werkdruk neemt daarentegen alleen maar toe. 
In 2002 werd vooropgesteld de federale weddeschalen af te stemmen op de lonen in de private sector. Sinds 2002 werden de federale lonen enkel aangepast aan de index, en zelfs dat niet volledig, gezien er een indexsprong werd genomen en er werd gesleuteld aan de gezondheidsindex. De koopkracht van de federale ambtenaar is er dus globaal gezien op achteruitgegaan. Vooral de personeelsleden die het minst verdienen, zijn daarvan de dupe.
 
Volwaardige 13e maand
Al meer dan tien jaar belooft de politiek een volwaardige eindejaarstoelage voor alle personeelsleden van de federale overheid. Tot nu toe werd die belofte niet nagekomen.
Al in het sectoraal akkoord 2007-2008 werd afgesproken om de eindejaarstoelage trapsgewijs te verhogen tot een volwaardige 13e maand. Een eerste stap werd toen gezet, maar na 2009 kwam er geen enkele verhoging meer.
Tijdens de besprekingen over het sectoraal akkoord deed VSOA concrete voorstellen om de eindejaarspremie geleidelijk te verhogen, eerst voor de niveaus D en C en daarna voor de niveaus B en A. De regering wilde daar helaas geen middelen voor vrijmaken.
 
Maaltijdcheques
De toekenning van maaltijdcheques én het behoud van de bedrijfsrestaurants in eigen beheer zijn perfect te combineren. In Vlaanderen blijkt dat dubbele systeem immers goed te werken.
Het federale personeel kan niet achterblijven. VSOA eist dat hiervoor het nodige budget wordt vrijgemaakt.
 
Besparing personeelsbudgetten
De werkdruk van het federaal overheidspersoneel verhoogt alsmaar als gevolg van een steeds krapper wordende personeelsbezetting door blijvende besparingen en een afbouw van personeelsbudgetten. Op veel diensten is de situatie stilaan onhoudbaar, wat zijn weerslag heeft op de openbare dienstverlening.
 
Aantrekkelijke loopbaan
Met de intrede van interimarbeid en de aanhoudende contractualisering verslechteren de arbeidsvoorwaarden. Wie wil er op den duur nog werken voor de federale overheid?
 
Op bezoek bij de vicepremiers
De eis van VSOA en ACV openbare diensten is duidelijk: rekening houden met onze eisen tijdens de komende begrotingscontrole van half maart. En dat kan door voldoende budgettaire ruimte te laten om via de gesprekken over een nieuw sectoraal akkoord een significante herwaardering van de koopkracht van de federale ambtenaren mogelijk te maken.
Ook het federaal overheidspersoneel bewees tijdens de coronapandemie een essentiële sector te zijn. Tijd dus om de daad bij het woord te zetten van de politieke waardering door budget toe te kennen dat via sociaal overleg kan ingevuld worden.
Een delegatie van VSOA en ACV openbare diensten ging op bezoek bij alle vicepremiers en de meerderheidspartijen om de eisen toe te lichten en kracht bij te zetten.
Lees meer over onze campagne op www.vsoa.eu.
 
Voor een laatste stand van zaken in dit dossier verwijzen we naar de algemene VSOA-nieuwsbrief. Ontvang je deze nog niet, schrijf je dan in via www.vsoa.eu/nieuwsbrief.